Thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch

Để tạo điều kiện cho Học sinh-Sinh viên sắp xếp kế hoạch học tập. Nhà trường thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2017 đối với Học sinh Sinh viên cụ thể như sau:

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ DU LỊCH BẮC NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số:

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2018THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Nguyên Đán 2018


Để tạo điều kiện cho Học sinh-Sinh viên sắp xếp kế hoạch học tập. Nhà trường thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 đối với

Học sinh Sinh viên cụ thể như sau:

1.     Thời gian, địa điểm

-         Thời gian nghỉ: Từ 08/02/2018(Tức 23/12/2017 âm lịch) đến hết ngày 26/02/2018(Tức 11/1/2018 âm lịch).

-         Thứ 3 ngày 26/02/2018(12/01/2018 âm lịch) toàn thể Học sinh - Sinh viên trở lại học tập bình thường

2.     Trong thời gian nghỉ lễ nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện một số công việc sau:

-         Học sinh -Sinh viên trong thời gian nghỉ tết phải đảm bảo sinh hoạt lành mạnh, thực hiện các quy định của pháp luật và trở lại công tác và học tập theo kế hoạch .

-         Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể HSSV kế hoạch nghỉ tết.


Nơi nhận:

-          Các đơn vị thuộc trường(để t/h)

-         Lưu VT

HIỆU TRƯỞNG


<Đã ký>

ThS. Cao Bích Thủy
Bài viết cùng chủ đề