Thông báo nghỉ tết nguyên đán

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

BÁCH KHOA HÀ NỘI


Số:      TB/CĐCNBKHN

Hải Phòng, ngày 26  tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Vv nghỉ Tết Nguyên đán Kỉ Hợi năm 2019 đối với HSSV

 

       Căn cứ chương trình đào tạo và khung kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019;

       Nhà trường thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỉ Hợi năm 2019 như sau:

      - Học sinh, sinh viên được nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 11/02/2019. Ngày 12/02/2019 (thứ Ba) toàn thể học sinh, sinh viên học tập trở lại bình thường.

Vì thời gian nghỉ  kéo dài, Nhà trường yêu cầu:

      - Toàn thể học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ Tết, không được nghỉ trước và sau thời gian quy định.

      - Học sinh sinh viên cùng gia đình thực hiện đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tuyệt đối đảm bảo an toàn; không tham gia đốt pháo, thả đèn trời, cờ bạc, sử dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác; phải chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và nội quy của Nhà trường trong thời gian nghỉ Tết tại gia đình.

      Nhận được thông báo này đề nghị các Khoa triển khai, thông báo tới HSSV các lớp và quán triệt HSSV trong quá trình nghỉ Tết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các khoa;

- Lưu VT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

<Đã ký>

 

ThS. Cao Bích Thủy 

 


Bài viết cùng chủ đề